សិល្បករ ចុះ ហត្ថលេខា

បញ្ជីឈ្មោះសិល្បករ

ហៅអ្នកសិល្បៈតាមដងផ្លូវពីជុំវិញពិភពលោក! ២. Beyond Walls កំណត់ហេតុសិល្បករបើកជាផ្លូវការ។ សូម ចូល រួម ក្នុង បញ្ជី ទេព កោសល្យ ក្នុង តំបន់ ជាតិ និង ពិភព លោក របស់ យើង ដែល នឹង ត្រូវ ពិចារណា សម្រាប់ គម្រោង រូប គំនូរ ក្នុង អំឡុង ពេល ដំណើរ ទស្សន កិច្ច សិល្បៈ ផ្លូវ ឆ្នាំ 2024 និង ឆ្នាំ 2025 របស់ យើង នៅ ទូទាំង រដ្ឋ ម៉ាសាឈូសេត ( សហ រដ្ឋ អាមេរិក ) ។ ផុតកំណត់គឺរមៀល យើងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកច្នៃប្រឌិតទាំងអស់ឲ្យអនុវត្ត! សំណួរ? សូមសរសេរ admin@beyondwalls.org