ការ ស្ទង់ មតិ ឆ្នោត ការ៉េ កណ្តាល

ការ ស្ទង់ មតិ នេះ ត្រូវ បាន ធ្វើ ឡើង ដោយ Beyond Walls ដើម្បី ប្រមូល ព័ត៌មាន ពី សហគមន៍ លីន អំពី ចំណង់ ចំណូល ចិត្ត របស់ ពួក គេ សំរាប់ កន្លែង បើក ចំហ និង មិន បាន ប្រើប្រាស់ ។ អាទិភាព របស់ យើង នៅ ទូទាំង ការ ផ្តួច ផ្តើម Creative Placemaking គឺ ការ ចូល រួម ប្រជា ជន ក្នុង ស្រុក និង ដៃ គូ ក្នុង ការ រៀប ចំ ផែនការ និង ការ អនុវត្ត ព្រឹត្តិ ការណ៍ និង សកម្ម ភាព ដែល នាំ ឲ្យ មាន ជីវិត ទៅ កាន់ កន្លែង សាធារណៈ និង បង្កើន អារម្មណ៍ របស់ យើង ចំពោះ សហគមន៍ ។