បរិច្ចាគ

ក្រៅ ពី ជញ្ជាំង គឺ ជា ការ លើក លែង ពន្ធ 501(c)(3) សប្បុរស ធម៌ សាធារណៈ ។ លេខសម្គាល់ពន្ធរបស់យើងគឺ 83-0573018