បរិច្ចាគ

Beyond Walls គឺជាពន្ធ-លើកលែងពន្ធ 501(c)(3) សប្បុរសធម៌សាធារណៈ។ លេខសម្គាល់ពន្ធរបស់យើងគឺ 83-0573018