ស្រមៃ

ស្រមៃ (aka Sneha Shrestha) គឺជាវិចិត្រករជនជាតិនេប៉ាល់ម្នាក់ដែលគូរគំនូរមនុស្សដែលមានចិត្តគំនិតនៅក្នុងភាសាកំណើតរបស់នាង ហើយសំយោគនៃព្រះគម្ពីរសំស្ក្រឹតដែលមានឥទ្ធិ ពលលើព្រះចេស្តា។ ជា អ្នក ដំបូង គេ ដែល [...]

អាន ជីវសាស្ត្រ