ដំណើរ កម្សាន្ត សិល្បៈ តាម ដង ផ្លូវ

បំផុសគំនិតសហគមន៍តាមរយៈសិល្បៈ 

គម្រោង សកម្ម ភាព សិល្បៈ តាម ផ្លូវ កំពុង ធ្វើ ឲ្យ មាន ការ ផ្តួច ផ្តើម ដែល ផ្លាស់ ប្តូរ កន្លែង សាធារណៈ តាម រយៈ សិល្បៈ ផ្លូវ ដ៏ រស់ រវើក ជា ញឹក ញាប់ មាន ទំហំ ធំ ។ ដោយការនាំយកសិល្បករល្បីៗ និងក្នុងស្រុកមកជួបជុំគ្នា Beyond Walls បង្កើត កន្លែង ដែល មាន ភាព ស្រស់ ស្អាត នៅ តំបន់ ជិត ខាង អបអរ សាទរ វប្បធម៌ ក្នុង ស្រុក និង ផ្តល់ ឱកាស អប់រំ គ្រប់ វ័យ។ Beyond Walls‹ ថ្ងាស បំរើ ជា កាតាលីករ សម្រាប់ ការ ធ្វើ ឲ្យ សហគមន៍ មាន ភាព រស់ ឡើង វិញ ទាក់ ទាញ ភ្ញៀវ ទេសចរ បង្កើន ចរាចរណ៍ ជើង និង ជំរុញ សកម្មភាព សេដ្ឋកិច្ច។ ដោយ គូស បញ្ជាក់ ពី វប្បធម៌ និង ប្រវត្តិ ក្នុង ស្រុក គម្រោង ទាំង នេះ ក៏ បង្កើត នូវ អារម្មណ៍ នៃ មោទនភាព និង ជា កម្ម សិទ្ធិ របស់ ប្រជា ជន ដែល អាច បង្កើន សុខុមាល ភាព ទាំង មូល របស់ ពួក គេ ។