អ្នកគាំទ្រ

អង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ 501c3

Beyond Walls

យើង សូម ឲ្យ អ្នក គាំទ្រ បេសកកម្ម របស់ យើង ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ លំហ សកម្ម ដើម្បី ពង្រឹង សហគមន៍ ដោយ ដំឡើង រូប សំណាក សាធារណៈ ដែល មាន ទំហំ ធំ បង្កើត ដំណោះ ស្រាយ នៅ ក្នុង បរិស្ថាន ដែល បាន ស្ថាបនា ឡើង ទៅ លើ តម្រូវ ការ ដែល មាន សំឡេង សហគមន៍ និង បង្កើត ឱកាស អប់រំ សម្រាប់ កម្ម វិធី នៅ ក្នុង សាលា និង ក្រៅ សាលា ។

សូម អរគុណ ដល់ អ្នក គាំទ្រ យើង ទាំងអស់ គ្នា ចាប់ តាំង ពី ដើម និង ត្រង់ ទៅ អនាគត !
រំលងទៅមាតិកា