ផែនការមេរៀន

ទង់ ជាតិ អាមេរិក និង ខ្ញុំ ជាមួយ នឹង សីឡា ព្រី ប្រាយ

ទង់ ជាតិ អាមេរិក និង ខ្ញុំ ជាមួយ នឹង សីឡា ព្រី ប្រាយ

លីន, MA
អានមេរៀន
Ukiyo-e បោះពុម្ព និង តំណាង ស្ត្រី ជាមួយ JUURI

Ukiyo-e បោះពុម្ព និង តំណាង ស្ត្រី ជាមួយ JUURI

លីន, MA
អានមេរៀន
និមិត្តរូប និង សិល្បៈ របស់ ដេវីត ហ្សាយ៉ាស

និមិត្តរូប និង សិល្បៈ របស់ ដេវីត ហ្សាយ៉ាស

ឡូវែល, MA
អានមេរៀន
ការដោះស្រាយបញ្ហាច្នៃប្រឌិតនិងការរចនាទីក្រុង

ការដោះស្រាយបញ្ហាច្នៃប្រឌិតនិងការរចនាទីក្រុង

លីន, MA

មេរៀន ផែនការ សម្រាប់ មេរៀន នេះ សិស្ស នឹង រៀន អំពី ប្រវត្តិ នៃ គំនូរ និង ការ វិវត្ត របស់ វា ទៅ ជា សិល្បៈ តាម ផ្លូវ ។ សិស្ស នឹង រៀន អំពី កត្តា ផ្សេង ៗ ដែល ចូល ទៅ ក្នុង ការ បង្កើត រូប គំនូរ ដោយ វិភាគ សិល្បៈ របស់ Ruben Ubiera ហើយ ប្រើ កត្តា ទាំង នេះ ដើម្បី ណែនាំ ការ រចនា រូប គំនូរ ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ ពួក គេ ។ សម្រាប់ពត៌មានស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀត [...]

អានមេរៀន
រក ឃើញ លោក សម រង្ស៊ី និង មេរេនហ្គ ជាមួយ អង់ហ្គូរៀ

រក ឃើញ លោក សម រង្ស៊ី និង មេរេនហ្គ ជាមួយ អង់ហ្គូរៀ

ឡូវែល, MA

មេរៀន ផែនការ សម្រាប់ មេរៀន នេះ សិស្ស នឹង រៀន អំពី ប្រវត្តិ នៃ គំនូរ និង ការ វិវត្ត របស់ វា ទៅ ជា សិល្បៈ តាម ផ្លូវ ។ សិស្ស នឹង រៀន អំពី កត្តា ផ្សេង ៗ ដែល ចូល ទៅ ក្នុង ការ បង្កើត រូប គំនូរ ដោយ វិភាគ សិល្បៈ របស់ Ruben Ubiera ហើយ ប្រើ កត្តា ទាំង នេះ ដើម្បី ណែនាំ ការ រចនា រូប គំនូរ ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ ពួក គេ ។ សម្រាប់ពត៌មានស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀត [...]

អានមេរៀន
ប្រវត្តិ សិល្បៈ វិថី និង ធ្វើ សកម្មភាព សមាធិ ផ្ទាល់ ខ្លួន

ប្រវត្តិ សិល្បៈ វិថី និង ធ្វើ សកម្មភាព សមាធិ ផ្ទាល់ ខ្លួន

លីន, MA

មេរៀន ផែនការ សម្រាប់ មេរៀន នេះ សិស្ស នឹង រៀន អំពី ប្រវត្តិ នៃ គំនូរ និង ការ វិវត្ត របស់ វា ទៅ ជា សិល្បៈ តាម ផ្លូវ ។ សិស្ស នឹង រៀន អំពី កត្តា ផ្សេង ៗ ដែល ចូល ទៅ ក្នុង ការ បង្កើត រូប គំនូរ ដោយ វិភាគ សិល្បៈ របស់ Ruben Ubiera ហើយ ប្រើ កត្តា ទាំង នេះ ដើម្បី ណែនាំ ការ រចនា រូប គំនូរ ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ ពួក គេ ។ សម្រាប់ពត៌មានស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀត [...]

អានមេរៀន
Don Rimx Mural

Don Rimx Mural

លីន, MA

Don Rimx – ជីវប្រវត្តិរបស់ ELA Read Don Rimx និងមើលនៅលើវីដេអូនៅលើគេហទំព័រ Beyond Walls:Don RIMX's artwork ផ្តោតលើការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងទីក្រុង ធម្មជាតិ និងភាពជារបស់។ ដើម្បី សម្រេច បាន នូវ ការ នេះ លោក ប្រើ ឈើ ដើម្បី តំណាង ឲ្យ ធម្មជាតិ ឥដ្ឋ ដើម្បី តំណាង ឲ្យ ក្រុង និង ការ ផ្សំ គ្នា របស់ អ្នក ទាំង ពីរ [...]

អានមេរៀន
Medio Peso's Mural

Medio Peso's Mural

លីន, MA
អានមេរៀន
Quiñonez Mural

Quiñonez Mural

លីន, MA
អានមេរៀន